عبارت قسمت
تعداد كل:23

رديف عنوان
  1   تولد شگفت انگيز امام جواد  
  2   فضائلي از امام جواد  
  3   جواب به سؤالات شيعيان و فقهاء در هفت سالگي  
  4   بينا كردن چشمان كور  
  5   زنده كردن گاو مرده  
  6   ميوه ي بي دانه از درخت سدر  
  7   به سخن درآمدن عصا  
  8   اثر انگشتان امام جواد بر سنگ  
  9   گداخته شدن و آب شدن كاسه ي چيني و جمع شدن دوباره ي آن  
  10   نشان دادن اعجازي شگفت انگيز به مأمون ملعون  
  11   معرفي صاحبان نامه هاي ناشناس و خبرهاي غيبي  
  12   گم شدن عمامه در بيابان  
  13   عاشق كنيز و امام جواد  
  14   تكه تكه شدن بدن امام جواد و سالم ماندن آن حضرت  
  15   به جنبش و جوش و اضطراب درآمدن صفحه  
  16   تبديل شدن برگهاي زيتون به نقره هاي خالص  
  17   تبديل شدن خاك به طلا  
  18   درآمدن اعجازانگيز مرواريدهاي هزار دانه از آستين امام جواد  
  19   طي الارض از مدينه به خراسان  
  20   آزاد كردن اباصلت و طي الارض به هرات  
  21   بردن شخصي از شام به كوفه و مدينه و مكه با طي الارض  
  22   جواب نامه ي فرستاده نشده و آگاهي از افكار شخص  
  23   فرستادن لباس قبل از بيان درخواست