عبارت قسمت
تعداد كل:7

رديف عنوان
  1   اهل بيت امام جواد  
  2   تبليغ از راه مناظره  
  3   اثبات امامت خود  
  4   رسوا ساختن دروغ پردازان  
  5   تبليغ عملي عليه حكومت مامون  
  6   پديد آوردن حوزه ي علمي  
  7   اعزام نماينده