عبارت قسمت
تعداد كل:30

رديف عنوان
  1   پيشگفتار  
  2   شهر هزار چهره ي هرزه  
  3   احساس گنگ يتيمي  
  4   عنبرين انديشه هاي آسماني  
  5   در رواق بلند پاسخ ها  
  6   چشم ها، پنجره هاي ملكوت  
  7   بارش سبز واژه  
  8   بغداد آشوبگر و فريب آباد  
  9   تارهاي عنكبوت توطئه  
  10   سيل پرسش هاي تندرگونه  
  11   جنگل انبوه پرسش  
  12   طلوع آفتاب نه ساله  
  13   آسمان آكنده از ابر سيه  
  14   شهر، زير پر جبريل امين  
  15   موج دسيسه، در كاخ بغداد  
  16   چشم هاي گرسنه  
  17   شاعري شوريده خاطر، بي قرار  
  18   خفاش هاي كينه در آسمان سينه  
  19   عطري از باغ مينو  
  20   خنياگر فتنه هاي ابليس  
  21   تاوان عشق به خورشيد  
  22   سيراب ز چشمه هاي توحيد  
  23   آبشار واژگان نيايش  
  24   خنجر درد و تحقير  
  25   تب تند فرمانروايي  
  26   شلاق بي رحم غربت  
  27   چشم ها، موج گاه تباهي  
  28   زوزه ي گرگ هاي حسادت  
  29   راز اشك هاي بلورين  
  30   پروانه اي سپيد در گردباد سرد