عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   نماز  
  2   روزه  
  3   در حال قنوت  
  4   بعد از نماز  
  5   براي برآورده شدن حاجت