بازگشت

خلفاي معاصر حضرت


پيشواي نهم در مجموع دوران امامت خود با دو خليفه عباسي يعني «مأمون» (218) 193 -و «معتصم» (218 -
227) معاصر بوده است و هر دو نفر او را به اجبار از مدينه به بغداد احضار كردند و طبق شيوه سياسي اي كه
مأمون در مورد امام رضا به كار برده بود، او را در پايتخت زير نظر قرار دادند/

***