بازگشت

حكم شكار در حالات گوناگون توسط مُحْرِم


آنگاه پس از مذاكراتي كه در مجلس صورت گرفت، مردم پراكنده گشتند و جز نزديكان خليفه، كسي در مجلس
نماند. مأمون رو به امام جواد - عليه السلام - كرد و گفت: قربانت گردم خوب است احكام هر يك از فروعي را كه
در مورد كشتن صيد در حال احرام مطرح كرديد، بيان كنيد تا استفاده كنيم. امام جواد - عليه السلام - فرمود: بلي،
اگر شخص محرم در حِلّ (خارج از حرم) شكار كند و شكار از پرندگان بزرگ باشد، كفاره اش يك گوسفند است و
اگر در حرم بكشد كفاره اش دو برابر است؛ و اگر جوجه پرندهاي را در بيرون حرم بكشد كفاره اش يك بره است كه
تازه از شير گرفته شده باشد، و اگر آن را در حرم بكشد هم بره و هم قيمت آن جوجه را بايد بدهد؛ و اگر شكار از
حيوانات وحشي باشد، چنانچه گورخر باشد كفاره اش يك گاو است و اگر شتر مرغ باشد كفاره اش يك شتر است و
اگر آهو باشد كفاره آن يك گوسفند است و اگر هر يك از اينها را در حرم بكشد كفاره اش دو برابر ميشود .
و اگر شخص محرم كاري بكند كه قرباني بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد بايد قرباني را در «مِني» ذبح
كند و اگر در احرام عمره باشد بايد آن را در «مكّه» قرباني كند. كفاره شكار براي عالم و جاهلِ به حكم، يكسان
است؛ منتها در صورت عمد، (علاوه بر وجوب كفاره) گناه نيز كرده است، ولي در صورت خطا، گناه از او
برداشته شده است. كفاره شخص آزاد بر عهده خود او است و كفاره برده به عهده صاحب او است و بر صغير
كفاره نيست ولي بر كبير واجب است و عذاب آخرت از كسي كه از كردهاش پشيمان است برداشته ميشود، ولي
آنكه پشيمان نيست كيفر خواهد شد (38).

***

-38مجلسي، همان كتاب، ص 77 - قزويني، همان كتاب، ص 174 - شيخ مفيد، الاًّرشاد، ص 322 - طبرسي،
همان كتاب، ص 246 - مسعودي، همان كتاب، ص 217 - شيخ مفيد، الاختصاص، ص .100