عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   علّت پيدايش مناظرات در عصر امام جواد (ع)  
  3   مناظرات روشنگر امام خردسال  
  4   مناظره با يحيي بن اكثم  
  5   سؤال امام جواد (ع) از يحيي بن اكثم  
  6   اعتراف يحيي بن اكثم  
  7   فتواي قضائي امام و شكست فقهاي درباري  
  8   نتيجه ي مناظرات