بازگشت

امشب زمين و آسمان بايد چراغاني شود


امشب زمين و آسمان بايد چراغاني شود

سرتاسر روي زمين از گُل، گل افشاني شود

بلبل به عشق روي گل مست غزلخواني شود

اَكناف عالم سربه سر تزيين و نوراني شود

وآنگه ملك آماده پُست نگهباني شود

جبرييل مأمور از پي گهواره جنباني شود

چون حجت بر حقّ حق محبوب معبود آمده

يعني جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

در دهم ماه رجب ماهي ز يثرب سر زدي

كز مقدمش روح الامين در عرش بال و پر زدي

وز پرده دل نعره الله اكبر بر زدي

كامروز ذات حق شرر بر تار و پودش برزدي

بر تارك خلق جهان زين مژده حق افسر زدي

ساقي كوثر زين خبر فرياد شادي برزدي

كز بهر ياري بشر سرمايه سود آمده

يعني جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

از يمن اين زيباپسر وا شد گره از كار ما

شد سايه لطف خدا شامل به حال زار ما

وز رحمت حق شد عيان از پشت پرده يار ما

تا آن كه گردد جود او سرمايه بازار ما

روشن شده از نور او چون روز شام تار ما

با دلربايي دل برد از دست ما دلدار ما

برگو تو بر خلق جهان آن روز موعود آمده

يعني جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

او آمده احيا كند با جود خود موجود را

پاينده سازد در جهان او پرچم محمود را

سازد مشخص بهر ما راه زيان و سود را

راضي كند با طاعتش او خالق معبود را

خاموش سازد در جهان او آتش نمرود را

گسترده سازد بهر ما او خوان لطف جود را

در كان هستي هرچه بود از جود موجود آمده

يعني جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

او آمده با علم خود مشت عدو را وا كند

يحيي ابن اكثم را به يك ايماي خود رسوا كند

اسلام را با منطقش جاويد و پابرجا كند

صدها هزاران راز را بهر بشر افشا كند

كو مجري حكم خدا از نسل محمود آمده

يعني جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

مانند احمد خُلق او تا شهره آفاق شد

در زهد و تقوا چون علي در ملك هستي طاق شد

مانند زهرا عصمتش سرچشمه اشراق شد

در بردباري چون حسن نزد همه مصداق شد

همچون حسين بن علي فرمانده عشاق شد

گاه عبادت بنده صد يوسف و اسحاق شد

چون عابدين در بندگي مسجود معبود آمده

يعني جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

مانند باقر علم او زينت دهد اسلام را

با شيوه صادق كند هوشيار خاص و عام را

با فكر بِكر خويشتن او پخته سازد خام را

چون موسي جعفر كند اجرا همه احكام را

همچون رضا بر هم زند ديباچه اوهام را

شيرين كند از بهر ما او تلخي ايام را

كز بهر ما «ژوليده»گان اين عيد مسعود آمده

يعني جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

***