بازگشت

گشود ديده چو بر اين جهان امام جواد


گشود ديده چو بر اين جهان امام جواد

به روي خلق در مرحمت خداي گشاد

شكفت تا گل رويش ز بوستان رضا(عليه السلام)

بداد مژده به اهل نياز، پيك مراد

عيان تجلّي حق شد ز روي اين مولود

جهان پير جوان شد ز شوق اين ميلاد

نهم امام كه روز دهم ز ماه رجب

ز ديدن رخ او ثامن الحجج شد شاد

زآسمان بركات خداي، نازل شد

ز يمن مقدم او بر زمين چو گام نهاد

گرفت چنگ به چنگ وز اشتياق سرود

مَلَك ز بام فلك نغمه مباركباد

خداي، جود و كرم را به خلق كرد تمام

چو ديده مظهر جود خدا به دهر گشاد

زهي مقام كه جسته است علم از او ياري

زهي شرف كه گرفته است عقل از او ارشاد

اميد بسته به الطاف او سياه و سپيد

پناه در كنفش جسته بنده و آزاد

ز فيض دانش او جان گرفت علم و خرد

ز نور بينش او جلوه يافت استعداد

به يمن لطف عميمش كرم گرفت قوام

به دست همت او شد جهان جود ايجاد

گداي بارگه جود اوست حاتم طي

غلام درگه فرّ و شكوه اوست قباد

بود ز پرتو انديشه اش خرد روشن

كند ز فكرت او عقل پير استمداد

فكنده سايه ز مهرش هماره بر سر عدل

زده است شعله ز قهرش به خرمن بيداد

زبان ناطقه لال است در مديحت او

كه با كمالش ما ناقصيم همچو جماد

اگر به آتش دوزخ نظر ز لطف كند

شراره از نگهش سردتر شود ز رماد

اگر كه نامه اعمالم از گنه سيه است

شفاعت تو مرا بس بود به روز معاد

هميشه تا به عدد كمتر است الف از با

هماره تا كه فزون تر ز صاد باشد ضاد

بود عدوي تو دايم قرين محنت و غم

بود محبّ تو پيوسته خرّم و دلشاد

***