بازگشت

نه تنها اين دل ما بر جواد ابن رضا سوزد


نه تنها اين دل ما بر جواد ابن رضا سوزد

كه بر احوال او جان تمام ماسوا سوزد

از آن آتش كه زد زهر ستم بر جان آن مولا

فلك نالد ملك گريد زمين لرزد سما سوزد

شهيد از كينه همسر چو شد آن نوگل زهرا

به جنّت زين غم عظما دل خيرالنّسا سوزد

چو ديد از او به جز خوبي؟ كه آخر كرد مسمومش

دل اهل ستم بر حال مظلومان كجا سوزد

به جان سبط خيرالمرسلين زد آن چنان آتش

كه از داغش به رضوان جان ختم الانبيا سوزد

نترسيد از خدا و پيكرش را روي بام افكند

چنان كز بهر آن مولا دل مرغ هوا سوزد

خدا لعنت كند آن همسر نامهربانش را

به دوزخ پيكرش در آتش قهر خدا سوزد

ز ياد شيعيان هرگز نخواهد رفت اين ماتم

دل از ياد غريبيش به هر صبح و مسا سوزد

نسوزد هر كه را دل بر جواد ابن الرضا «خسرو»

تنش در آتش قهر خدا روز جزا سوزد

***