بازگشت

دهم ما رجب ماه تمامي شده پيدا


دهم ما رجب ماه تمامي شده پيدا
در زمين پادشه عرش مقامي شده پيدا
هر طرف مي نگرم رحمت عامي شده پيدا
خلق را رهبر و مولا و امامي شده پيدا
بوي عطر گل زهرا به فضا باد مبارك
عيد ميلاد جواد بن رضا باد مبارك
بوي گل از دم جانبخش نسيم آمده امشب
جلوه گر آينه ي حسن قديم آمده امشب
آل ياسين را قران حكيم آمده امشب
شب ميلاد كريم بن كريم آمده امشب
گوش جان نغمه ي وحي از نفس صبح شنفته
جان فشانيد كه ريحانه ي ريحانه شكفته
قبله ي منظر چشم همه خوبان حرم او
كيست حاتم كه شود سائل باب كرم او
شهر ياران همه در هم به هواي درم او
كعبه را شوق طواف حرم محترم او
نهمين شاهد حسن نبوي ماه عذارش
دل خوبان دو عالم همگي شمع مزارش
اي ملك را ز زل آبرو از خاك در تو
اي به اهل نظر از لطف و كرامت نظر تو
مرغ شب شيفته ي ذكر دعاي سحر تو
جان عالم به فداي تو و جد و پدر تو
تو همان جلوه ي خاصي تو همان رحمت عامي
تو امام ابن امام ابن امام ابن امامي
من كيم آنكه سرشتند به مهر تو گلم را
صيد كرده ز ازل تير غمت مرغ دلم را
من به جود و به عطاي تو ولاي تو خريدم
روز اول به تو پيوستم و از خويش بريدم
چه شود اي همه درمان من و اي همه دردم
كه شبي آيم و بر گرد رواق تو بگردم

***