بازگشت

دل من را اسير تو كرده


دل من را اسير تو كرده

جلوه هايي كه دم به دم داري

حضرت عشق! حضرت باران!

در دل خسته ام حرم داريدر هواي زيارت حرمت

در به در مي شويم مثل نسيم

السلام عليك يابن رئوف

السلام عليك يابن كريمدل به آفاق جود مي بندد

هر كسي آمد و اسيرت شد

در جواني دل شكستة ما

سرو قامت خميده پيرت شداز نگاهت مراد مي گيرم

شده قلبم مريد چشمانت

شاهد لحظه هاي دلتنگي!

دل تنگم شهيد چشمانتجان من! بين خانة خود هم

به خدا آنقدر غريبي كه

غربتت را كسي نمي فهمد

تويي و قلب بي شكيبي كه ...

قفس غربت و دلي مجروح

پر و بال پرنده مي ريزد

گريه مي باري و كنارت باز

ام فضل است خنده مي ريزدسر به ديوار بي كسي داري

در غروب غريب فاصله ها

گم شده ناله هاي بي رمقت

در هياهوي شوم هلهله هادگر آقا تو خوب مي داني

نالة بي جواب يعني چه

التماس نگاه لب تشنه

ندبة آب آب يعني چهبه فداي كبوتراني كه

دست در دست آسمان دادند

بال در بال ، گريه در گريه

به تني خسته سايه بان دادندحجره ات كربلا شده آقا

گريه هاي من اختياري نيست

جاي شكرش هنوز هم باقيست

در كنار تو نيزه داري نيستغرق در خاك و خون رها مانده

بين گودال پيكر خورشيد

خواهري خسته بوسه مي گيرد

از گلوي مطهر خورشيدسر قرآن كه رفت بر نيزه

آسمان غرق در تلاطم شد

در هجوم سپاه سر نيزه

آيه هاي مقطعه گم شد

***