بازگشت

اي انس و جان گداي تو يا حضرت جواد


اي انس و جان گداي تو يا حضرت جواد

شرمنده عطاي تو يا حضرت جواد

دائم ز كار خلق گره باز مي كند

دست گره گشاي تو يا حضرت جواد

زيباترين دعاي سماواتيان بود

مدح تو و ثناي تو يا حضرت جواد

پيش از شب ولادتم اي آشناي دل

دل بود آشناي تو يا حضرت جواد

چون آيه هاي نور، پدر بوسه مي زند

بر روي دلرباي تو يا حضرت جواد

زوار پا نهند به بال ملائكه

در صحن با صفاي تو يا حضرت جواد

پر مي زند كبوتر دل ها ز هر طرف

پيوسته در هواي تو يا حضرت جواد

جود از تو جود گشت و كرامت نهاده است

رخ بر در سراي تو يا حضرت جواد

تو كيستي؟ هميشه جواد الائمه اي

من كيستم؟ گداي تو يا حضرت جواد

بايد هزار زاده اكثم به وقت بحث

صورت نهد به پاي تو يا حضرت جواد

مامون در آتش حسدش آب مي شود

چون بشنود صداي تو يا حضرت جواد

بخشي به قاتل پدرت حرز مادرت

اي جان ما فداي تو يا حضرت جواد

بگشاي لب كه لحظه به لحظه اجابت است

دلداده دعاي تو يا حضرت جواد

هر كس زده است دست توسل به دامني

ما را بود ولاي تو يا حضرت جواد

قبر مطهر تو در آغوش كاظمين

دل هاي ماست جاي تو يا حضرت جواد

بالله قسم هر آن چه بگوييم نارسات

بر قامت رساي تو يا حضرت جواد

هرگز رضا ز كس نشود حضرت رضا

يك لحظه بي رضاي تو يا حضرت جواد

اين غم كجا برم كه بسي بر تو شد ستم

از يار بي وفاي تو يا حضرت جواد

با تو هر آن چه شد ستم و ظلم بي حساب

داند فقط خداي تو يا حضرت جواد

تو در ميان حجره زدي ناله و گريست

قاتل هم از براي تو يا حضرت جواد

آتش گرفت حجره در بسته چون دلت

از اشك بي صداي تو يا حضرت جواد

قلب تو پاره پاره شد و شهر كاظمين

گرديد كربلاي تو يا حضرت جواد

بالله قسم رواست كه مرغان آسمان

گريند در عزاي تو يا حضرت جواد

با آن همه وفا و محبت كه داشتي

شد زهر كين سزاي تو يا حضرت جواد

«ميثم» به ناله هاي دلت بود آشنا

شد مرثيه سراي تو يا حضرت جواد

***