بازگشت

اي خصمِ كافران اي دشمنِ فساد


اي خصمِ كافران اي دشمنِ فساد

راهِ تو عدل و داد يا حضرتِ جواد

اي پادشاهِ جود اي معدنِ سخا

وي الگويِ جهاد يا حضرتِ جواد

صحن و سراي تو بر خلقِ عالمين

شد قبله ي مراد يا حضرتِ جواد

شورِ تو در سرم ذكرِ تو بر لبم

هر شام و بامداد يا حضرتِ جواد

پيش از ولادتم مهرِ تو را خدا

در قلبِ من نهاد يا حضرتِ جواد

تو غرقِ سوز و آه دردا كه همسرت

مسرور بود و شاد يا حضرتِ جواد

بر گريه ي شما كردند خنده ها

آن فرقه ي عناد يا حضرتِ جواد

هرچه به امِّ فضل گفتي كه تشنه ام

يك جرعه ات نداد يا حضرتِ جواد

جسمت سه روز و شام در زيرِ آفتاب

بي سايه بان فتاد يا حضرتِ جواد

***