بازگشت

غربت هيچ كسي مثل تو مولا نشود


غربت هيچ كسي مثل تو مولا نشود

گره بي كسي تو به خدا وا نشود

نيست يك خواهر غمديده پرستار شما

هيچ كس هم قدم زينب كبري نشود

به لب تشنه ي تو آب گوارا نرسيد

مقتلت گر چه به جان سوزي صحرا نشود

پسر ضامن آهو، تو جوان مرگ شدي

مثل تو هيچ كسي وارث زهرا نشود

جگر سوخته از زهر تو را طعنه زدند

جگر سوخته با خنده مداوا نشود

قدرت زهر چه بوده كه ز پايت انداخت

گفت با خنده دگر ابن رضا پا نشود

جان فداي پسرت حضرت هادي كه سه روز

ديد تشييع تن خسته مهيا نشود

***