بازگشت

اينجا به جاي اينكه برايت دعا كنند


اينجا به جاي اينكه برايت دعا كنند

كف مي زنند تا نفست را فدا كنند

يا جاي اينكه آب برايت بياورند

همراه ناله تو چه رقصي بپا كنند

بايد فرشته ها همه با بال هاي خود

فكري براي چشم پُر اشك رضا كنند

هر چند تشنه اي ولي آبت نمي دهند

تا زودتر تو را ز سر خويش وا كنند

اين قدر پيش چشم همه دست و پا مزن

اين ها قرار نيست به تو اعتنا كنند

بال فرشته هاي خدا هست پس چرا !؟

اين چند غلام تو را جابجا كنند

حالا كه مي برند تو را روي پشت بام

آيا نمي شود كه كمي هم حيا كنند

تا بام مي برند كه شايد سر تو را

در بين راه با لبه اي آشنا كنند

حالا كبوتران پَر خود را گشوده اند

يك سايبان براي تنت دست و پا كنند

***