بازگشت

ماهي ولي به چشم همه رو نمي شوي


ماهي ولي به چشم همه رو نمي شوي

عطري ولي روانه به هر سو نمي شوي

آهوي روسياه و هوس ران رسيده است

يابن الرضا! تو ضامن آهو نمي شوي؟

جايي نه گفته اند نه اينكه نوشته اند

آقاي بندگان سيه رو نمي شوي

از كودكي به فكر تقاس مدينه اي

تو بي خيال قصه پهلو نمي شوي

باشد ميان خون و رگت شور انتقام

راضي به گريه در غم بانو نمي شوي

سلطان سپرده دل به غضب هاي حيدري ات

ارثيه رضاست به تو قلب مادري ات

***