بازگشت

ناله وا جگر نزن اينقدر


ناله وا جگر نزن اينقدر

جگرت را شرر نزن اينقدر

با صداي نفس نفس زدنت

پشت در بال و پر نزن اينقدر

بيشتر مي زنند بر روي طشت

ناله بيشتر نزن اينقدر

پشت در هيچ كس به فكر تو نيست

پس سرت را به در نزن اينقدر

صورتت را مكش به روي زمين

خاك را بر قمر نزن اينقدر

سن و سالت نمي خورد بروي

آه! حرف سفر نزن اينقدر

وسط كوچه ات مي اندازند

به لب بام سر نزن اينقدر

عمه ات را صدا بزن اما

ناله يا پدر نزن اينقدر

×××

ناله بر شاه كاظمين كجا؟

ولدي گفتن حسين كجا؟

***