بازگشت

علاقه مند دلداري غريب و با وفا هستم


علاقه مند دلداري غريب و با وفا هستم

نماز درد مي خوانم بر او در اقتدا هستم

بود عمري كه مي گريم به ياد دلبري مظلوم

گرفتار غم و درد جواد ابن الرضا هستم

زبان حال مي گويد : مرا در بي كسي كشتند

به وقت مرگ تنهاتر ز بابايم رضا هستم

ميان خانه و با دست همسر زهر كين خوردم

غريب و بي كس و تنها شبيه مرتضي هستم

گل رخسار ماهم را به زهر كينه خشكاندند

لب تشنه جگر پاره به ياد كربلا هستم

صداي ناله ام گم شد ميان شادي دشمن

غريب شهر بغدادم فدايي خدا هستم

به روي خاك مي غلطم به ياد مادرم زهرا

جوادم وارث ياس كبود مرتضي هستم

ندارم خواهري يا مادري يا خادم خوبي

گرفتار جفاي همسري اهل جفا هستم

***