بازگشت

قسم به آن كه به گنجشك بال و پر داده


قسم به آن كه به گنجشك بال و پر داده

همان كه بال قنوت دم سحر داده

قسم به سوره ي خورشيد و آيه آيه ي آن

كه نور را به دل روشن بشر داده

قسم به آه درختي بدون بَر، كه جبر

شكوه ساقه ي خود را به يك تبر داده

دميده بر دم صور مدينه اسرافيل

ترانه خوانده و آواز عشق سر داده

كه هان تمامي هفت آسمان نظاره كنيد

فلك به دامن خورشيدتان قمر داده

كسي كه وارث پيغمبر است ابتر نيست

خدا دوباره به اين خاندان پسر داده

پسر نه كوثر قرآن ضامن آهو

جواد آل علي جان ضامن آهو

همان كه سجده گهش آسمان عيسي شد

همان كه خاك درش كوه طور موسي شد

همان كه ذره شد از لطف چشم او خورشيد

همان كه قطره ز شوق نگاش دريا شد

همان كه روشني چشم آسماني هاست

ستاره ي سحر آسمان بابا شد

همان كه در وسط طعنه ها و تهمت ها

رسيد و قصه ي كوثر دوباره احيا شد

مدينه مكه و ريحانه هم خديجه ي آن

رضا رسول خدا و جواد، زهرا شد

رسيد سيب بهشت خدا، خدا را شكر

رسيد يوسف يعقوب ما، خدا را شكر

به شيوه ي پدر اين چشم مهربان شده است

همان نگاه همان عاطفه همان شده است

همان صميميت و گرمي و صفايي سبز

همان پناه كه آهو دخيل آن شده است

اگر غلط نكنم بوي ياس مي آيد

اگر درست بگويم رضا جوان شده است

جواد، جود خداوند آسمان ها هست

كه با زبان زميني او بيان شده است

منم گداي امامي كه قرص مهر و ماه

به دست سائل او مثل قرص نان شده است

فقط نه ملجأ حاجات مردمان زمين

كه مأمن همه ي آسمانيان شده است

كسي كه سائل اين خانه هست مي داند

جواد، جود كند سائلي نمي ماند

مخاطب همه ي نامه هاي من شده اي

توسلي همه روزه براي من شده اي

در اين زمين كه هواي نفس كشيدن نيست

حيات من، نفس من، هواي من شده اي

دلم بهانه صحن تو دارد آقا باز

بهانه ي سفر كربلاي من شده اي

مرا سفر، سفر كاظمين قسمت كن

مرا زيارت قبر حسين قسمت كن

***