بازگشت

آسمان اشك شوق مي باريد


آسمان اشك شوق مي باريد

عشق روي زمين قدم مي زد

دست باران به شانه ها مي خورد

خلوت باغ را بهم مي زداسكله بر افق تبسم كرد

موج و ساحل كنار هم ماندند

جزر و مد كف زدند و رقصيدند

و صدفها ترانه مي خواندندپر و بال كبوتران وا شد

دل خود را به آسمان دادند

ماتشان برده بود و از بالا

خانه اي را بهم نشان دادندخانه ي آيه ها و آينه ها

كعبه تنها رفيق و همگامش

قعر زير بناي آن خورشيد

پاتوق هر فرشته اي بامشناگهان عرش بر زمين افتاد

فرش تعظيم كرده و پا شد

و ملائك به چشم خود ديدند

سرزمين مدينه زيبا شد
ازدحام گدا چنان پشتِ

در خانه هجوم آوردند

به گمانم كه روزيِ خود را

تا نگيرند بر نمي گردندهمه مست اند مستِ اين خانه

پس نه، اين خانه نيست ميكده است

چه قدر شاد شد امام رضا

كه جوادش ز راه آمده استنهمين نور خانواده ي عشق

هشتمين طفل مادر دنيا

پسر ماهِ حضرت خورشيد

پدر جود و مهرباني هاهنر يك نگاه او حاتم

بسكه از رتبه ي كرم رد شد

باعث قحطي گدا شده است

دست و دل بازي اش زبانزد شدالسلام اي امام سائلها

حضرت عشق همجوار خدا

دامنت رابه دست ما برسان

لطف حقه اي خزانه دار خداجود تو علت وجود من است

سوره ي كوثر امام رضا

تو جواني جواني ام به فدات

اي علي اكبر امام رضاتو بهاري و سبزي و سروي

ما خميده درخت پائيزيم

گريه ي تو ز ماتم زهراست

ما براي تو اشك مي ريزيمگرچه بي ارزشيم و سرباريم

ما خريده شديم گريه كنيم

خنده اصلاً به ما نمي آيد

آفريده شديم گريه كنيم

***