بازگشت

عاشقي را به وجد مي آري


عاشقي را به وجد مي آري

يوسفانه تبسمي داري

به كدامين مليح رفتي كه

چهره اي سبز و گندمي داري؟وصف آيينه كار شاعر نيست

از لب خود شنيدني هستي

دوست دارم خودت بگويي كه

از خودت چه تجسمي داريمرهم و زخم در نگاه شماست

حلقه اتحاد خوف و رجاست

بر سر مهربانيِ چشمت

مژه هايي تهاجمي داريبا يقين مي رسم به اين معني

چارده نور واحدي، يعني

عشق از هر نظر خودت هستي

با خودت چه تفاهمي داريكفر را جذبه هاي لبخندت

چاره اي نيست جز مسلماني

خنده كن يا مكارم الاخلاق

معجزات تبسمي داري

***