بازگشت

هر كه در عشق و وفا پابند نيست


هر كه در عشق و وفا پابند نيست

با اميد و عشق خويشاوند نيست

نيست او را با خدا پيوستگي

هركه را با مهر تو پيوند نيست

تو جوادي و نديدم سائلي

كز عطا وجود تو خرسند نيست

چيست جز افسوس و حسرت قسمتش

بر شما هر كس ارادتمند نيست

در رهت هر كس نهد پا با يقين

در غم مال و زن و فرزند نيست

از كريمان، سائلان، پرسيده ام

هيچ كس چون تو سخاوت مند نيست

بهترين راه نجات ما توئي

هيچ حرفي بهتر از اين پند نيست

خوب مي داند«وفائي» جز شما

تا خدا ديگر پُل پيوند نيست

***