بازگشت

يكبار دگر غنچه دل وا شده امشب


يكبار دگر غنچه دل وا شده امشب

باغ دل ما باز مصفا شده امشب

گلزار پُر از نور ولا، رشك بهشت است

چون آينه ها غرق تماشا شده امشب

در گلشن نوراني و جاويد ولايت

يك غنچه گل ياس شكوفا شده امشب

در موسم بشكفتن اين گل به سماوات

جشن طرب و عشق مهيا شده امشب

آمد خبر از عرش كه ميلاد جواد است

اين زمزمه در عالم بالا شده امشب

او آينه ي روشني از صبر و ثبات است

در مقــدم او ذكر لب ما صلوات است

جمعند ملائك همه در كوي مدينه

گشتند تماشاگر مينوي مدينه

از فيض قدوم گل گلزار امامت

پيچيد در آفاق هياهوي مدينه

همراه نسيم سحري اي دل عاشق!

آيد به مشام دل ما بوي مدينه

تا شاد شود شمس شموس از قدم او

از عرش نظر كرد خدا سوي مدينه

با عرش نشينان خدا زمزمه سر كن

گر شد دل تو باز پرستوي مدينه

او آينه ي روشني از صبر و ثبات است

در مقــدم او ذكر لب ما صلوات است

***