بازگشت

هر كه دل بُرد، دلبر ما نيست


هر كه دل بُرد، دلبر ما نيست

هر كه نازي فروخت، ليلا نيست

هر كه هويي كِشَد، مسيحا نيست

هر كسي با تو نيست، با ما نيست

دلبر محض، غير مولا نيست

عاشقان دف به كف ز حيراني

صف كشيدند بر غزل خواني

تا فِتد بر كه فال قرباني

رحمت حق به قوم نصراني

نزد آن شيعه كز تو شيدا نيست

مستم از عشق و خُم به دوش تويي

نُهمين بحر باده جوش تويي

پسر سلسله فروش تويي

حق تعالاي هر سروش تويي

ورنه جبريل مرد اين ها نيست

اي پدر خوانده پياله و خُم

هو تويي اي عزيز يازدهم

اي امير عمارت مردم

تو به «نحنُ» بناز و من «انتم»

كه كتابت به شرح آتاني است

***