بازگشت

با حضورت ستاره ها گفتند


با حضورت ستاره ها گفتند

نور در خانه ي امام رضاست

كهكشان ها شبيه تسبيحي

دستِ دُردانه ي امام رضاستمثل باران هميشه دستانت

رزق و روزي براي مردم داشت

بركت در مدينه بود از بس

چهره ات رنگ و بوي گندم داشتزير پايت هميشه جاري بود

موج در موج دشتي از دريا

به خدا با خداتر از موسي

بي عصا مي گذشتي از دريابا خداوند هم كلام شدي

علت بُهت خاص و عام شدي

"كودكي هايتان بزرگي بود"

در همان كودكي امام شدي

***