بازگشت

دل من را چه مبتلا كرده


دل من را چه مبتلا كرده

جلوه هايي كه دم به دم داري

حضرت عشق! حضرت باران!

در دل خسته ام حرم داريدر هواي زيارت حرمت

در به در مي شويم مثل نسيم

السّلام عليك يابن رئوف

السّلام عليك يابن كريمدل به آفاق جود مي بندد

هر كسي آمد و اسيرت شد

در جواني دل شكسته ما

سرو قامت خميده، پيرت شداز نگاهت مراد مي گيرم

شده قلبم مريد چشمانت

شاهد لحظه هاي دلتنگي!

دل تنگم شهيد چشمانتجان من! بين خانه خود هم

به خدا آنقدر غريبي كه

غربتت را كسي نمي فهمد

تويي و قلب بي شكيبي كه ...قفس غربت و دلي مجروح

پر و بال پرنده مي ريزد

گريه مي باري و كنارت باز

امّ فضل است خنده مي ريزدسر به ديوار بي كسي داري

در غروب غريب فاصله ها

گم شده ناله هاي بي رمقت

در هياهوي شوم هلهله ها

***