مأمون از ازدواج دخترش ، ام الفضل با حضرت جواد ( ع ) چه اهدافي را دنبال مي كرد ؟


1 . مأمون مي خواست با فرستادن دخترش به خانه امام جواد ( عليه السلام ) ، آن حضرت را به دقّت زير نظر داشته باشد . و دختر مأمون نيز ، به راستي وظيفه خبر چيني و گزارشگري مأمون را انجام مي داد .
2 . مأمون مي خواست با اين ازدواج ، امام را با دربار خود مرتبط كند و آن بزرگوار را به لهو و لعب و فسق و فجور بكشاند و بدين ترتيب ، بر عظمت امام لطمه وارد سازد .
3 . او مي خواست با اين امر ، علويان را از اعتراض و قيام عليه خود باز دارد و خود را دوستدار و علاقمند به آنان وانمود كند .
4 . هدف ديگر مأمون عوام فريبي بود . چنانكه گاه مأمون مي گفت : « من به اين وصلت اقدام كردم تا ابو جعفر ( عليه السلام ) از دخترم صاحب فرزند شود و من پدر بزرگ كودكي باشم كه از نسل پيامبر و علي بن ابي طالب است . » امّا خوشبختانه اين نقشه مأمون نيز بي نتيجه ماند؛ زيرا دختر مأمون هرگز فرزندي نياورد و فرزندان امام جواد ( عليه السلام ) همگي از همسر ديگر امام كه كنيزي سيرت و بزرگوار به نام « سمانه مغربيه » بود ، به دنيا آمدند .

***