با اينكه يكي از شرايط رهبري در اسلام بلوغ است امام جواد(ع) چگونه در 9سالگي به امامت رسيدند؟


بلوغ داراي دو كاربرد است:
الف) بلوغ شرعي ب) بلوغ عقلي مقصود از «بلوغ شرعي» رسيدن طفل به سن بلوغ و يا ظاهر شدن ديگر علايم بلوغ در فرد است. در اين صورت شخص مكلف شناخته مي شود. «بلوغ عقلي» به معناي كمال عقل و واصل شدن فرد به مرحله اي است كه بتواند صلاح و مصلحت خود را، تشخيص دهد. در مورد شرايط رهبري در جامعه اسلامي، مسلماً عقل و كمال آن، از شرايط اوليه است. البته حساب ائمه معصومين(ع) و كساني را كه مستقيماً از جانب خداوند انتخاب مي شوند، بايد از ديگران جدا كرد

***