گويند ششم ماه رمضان نامزدي امام جواد(ع ) با دختر مأمون بود. آيا صحيح است ؟ تاريخ دقيق و ماجراي آن چه بود؟


از سياست هاي مأمون اين بود كه با نزديك شدن به اهل بيت پيامبر, هم محبّت مردم را جلب كند و هم از شورش ها و قيام هايي كه توسط سادات و بزرگان اهل بيت رهبري مي شد, جلوگيري نمايد. از اين رو امام رضا (عليه السلام ) از مدينه به مرو آورد و او را وليعهد قرار داد و بعد از شهادت امام رضاعليه السلامهمان سياست را با تزويج دخترش به امام جوادعليه السلامادامه داد. به اضافهء اين كه بر سر زبان ها افتاد كه امام رضاعليه السلامتوسط مأمون كشته شده و براي اين كه جلوي اين مسئله را نيز سدّ كند, دخترش (ام الفضل ) را به فرزند امام رضاعليه السلامـ گرچه هنوز نُه ساله بود ـ تزويج نمود.اين تزويج مانند ولايتعهدي زوري بود و آنان راضي به اين كار نبودند, ولي چاره اي نداشتند. اما تاريخ دقيق اين ازدواج مشخص نيست . شيخ مفيد مي نويسد: حضرت موقع ازدواج با ام الفضل , نُه ساله بود(1) و در سنّ ده سالگي باام الفضل به طرف مدينه حركت كرد.(2)

مراسم ازدواج حضرت در بغداد صورت گرفت .

(پـاورقي 1.حسين عماد زاده , چهارده معصوم , ص 1168

(پـاورقي 2.همان , ص 11عليه السلام1
***