دربارة حضرت امام جواد(ع) توضيح دهيد؟


امام نهم كه نامش محمد و كنيه اش ابوجعفر و لقب او تقي و جواد است، در ماه رمضان 195 هجري در مدينه ديده به جهان گشود. پدر بزرگوارش امام رضا(عليه السلام) و مادرش سبيكه از خاندان مارية قبطيه (همسر پيامبر) بود. روزي كه پدر بزرگوارش در خراسان به شهادت رسيد، حدود هشت سال داشت. وي در 25 سالگي در بغداد به شهادت رسيد و كنار قر جدش موسي بن جعفر(ع) به خاك سپرده شد. او معاصر با مأمون و معتصم عباسي بود.

امام رضا(ع) دربارة فرزندش فرمود: اين مولودي است كه براي شيعيان ما با بركت تر از او زاده نشده است.

مناظرات امام جواد با دانشمندان و متكلمان معروف است. حضرت در مقابل منحرفان و شبهه سازان آن چنان بحث مي كرد كه همه را متحير و سرگردان مي نمود.


***