شاهد


مَن شَهد أمرا فَكَرهه كان كَمَن غَاب عَنه


***

كسي كه شاهد كاري باشد و آن را ناخوش بدارد مانند كسي است كه شاهد آن نبوده است .

***

ميزان الحكمة : ح 12879