اهميت كتابهاي آسماني


وكل امه قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه


***

هر امتي، وقتي خودشان به كتاب آسماني بي اعتنايي كردند، خداوند دانش كتاب را از آن ها باز گرفت; و آن گاه كه سلطه و رياست دشمنان را پذيرفتند، خداوند دشمن را بر آنان چيره ساخت.

***

فروع كافي. جلد 8 . صفحه ي 53 .