مانع پيشرفت


قَد عاداكَ مَن سَتَرَعَنكَ الرُّشدَ اتِّباعا لِما تَهواهُ ؛


***

آن كه براي پيروي از هوس تو ، راه پيشرفت را از تو پنهان كند ، با تو دشمني كرده است .

***

بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 364 .