اطمينان كردن


هر كه پيش از آزمودن ، به كسي اطمينان كند ، خود را در معرض هلاكت و فرجامي رنج آور قرار داده است .


***

هر كه پيش از آزمودن ، به كسي اطمينان كند ، خود را در معرض هلاكت و فرجامي رنج آور قرار داده است .

***

بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 364 .