بازگشت

نامه امام رضا (ع)به پسرش امام جواد(ع)


أبي نصر بزنطي فرموده: نامه امام رضا (ع) را خواندم كه به پسرش امام جواد نوشته بود: به من خبر رسيد كه چون سوار شدي غلامان تو را از در كوچك بيرون مي كنند، اين كار از بخل آنهاست، تا كسي از تو خيري نبيند، تو را به حق خودم قسم مي دهم دخول و خروجت فقط از در بزرگ باشد و چون سوار شدي مقداري پول طلا و نقره همراهت بردار تا هر كه سؤال كند چيزي به او بدهي.
هر كه از عموهايت از تو احساني خواست كمتر از پنجاه دينار نده، بيشتر از آن به اختيار توست، هر كه از عمه هايت چيزي از تو خواست كمتر از بيست و پنج دينار نده، زيادي به اختيار توست، من مي خواهم خدا تو را رفعت بخشد، انفاق كن، از جانب خدا از تنگدستي نترس. 1

***

1- عيون اخبار الرضا: ج 2 ص 8.