بازگشت

نامه امام جواد (ع)به علي بن مهزيار اهوازي


امام جواد (ع) به ثقه جليل القدر علي بن مهزيار اهوازي چنين نوشتند: بسم الله الرحمن الرحيم يا علي! خداوند پاداش تو را نيكو گرداند و در بهشت خودش جاي دهد، و از خواري دنيا و آخرت بدورت دارد، و با ما اهل بيت محشور فرمايد.
يا علي! تو را امتحان كردم و در نصيحت و اطاعت و خدمت و توقير و احترام به امام و قيام به آنچه بر تو واجب است، صاحب اختيارت گردانيدم، اگر بگويم نظير تو را نديده ام اميدوارم راست گفته باشم.
خداوند پاداشت را جنات فردوس قرار بدهد، نه مقامت بر من پوشيده است و نه خدمتت در گرم و سرد و شب و روز، از خدا مي خواهم چون اولين و آخرين را براي قيامت جمع كند، رحمتي بر تو عنايت فرمايد كه بوسيله آن مورد غطبه ديگران باشي كه او شنونده دعاست.1
ناگفته نماند: علي بن مهزيار اهوازي از امام رضا (ع) حديث نقل كرده و از خواص امام جواد (ع) بود و از جانب آن حضرت وكالت داشت و نيز از جانب امام هادي (ع)، درباره وي توقيعاتي از آن حضرت صادر شد كه مقام و عظمت او را در نزد شيعه روشن كرد، او در روايت، موثق بود و كتابهاي مشهور نوشت. (رجال نجاشي).

***

1- بحار: ج 50 ص 105 از غيبت شيخ.