بازگشت

پرتوي از بلاغت امام


"الثقة باللَّه تعالي ثمن لكل غال و سُلّم لكل عال".
"اعتماد به خداوند تعالي بهاي هر چيز گران و نردباني است براي رسيدن به هر امر والا".
"من اصغي الي ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن اللَّه فقد عبد اللَّه، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس".
"هر كس به گوينده اي گوش فرا داد، او را پرستيده است. پس اگرگوينده از جانب خدا سخن مي گويد، خدا را پرستيده و اگر گوينده از زبان ابليس سخن گويد، ابليس را پرستيده است.
"المؤمن يحتاج إلي توفيق من اللَّه وواعظ من نفسه وقبول من ينصحه".
"مؤمن نياز دارد به توفيق از طرف خدا و به پند گويي از نفس خود كه پيوسته او را موعظه كند. و به پذيرش از هر كسي كه اندرزش دهد".
"كفي بالمرء خيانةً ان يكون أميناً للخونة".
"براي خيانتكاري انسان همين بس كه امين خيانتكاران باشد. "
"من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده".
"هر كس شاهد كاري باشد و آن را ناخوش دارد همچون كسي است كه شاهد آن كار نبوده و هر كس در كاري حاضر نباشد ولي بدان خرسند گرددهمانند كسي است كه شاهد آن بوده است.
"توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوي، واعلم أنّك لن تخلو من عين اللَّه فانظر كيف تكون".
"بر صبر تكيه كن و فقر را در آغوش گير و شهوتها را دور كن و باهواي نفس به ستيز برخيز و بدان كه در برابر ديده خداوندي و بنگر كه چگونه اي ؟ " (1)

***

1) تمام روايات اين قسمت از تحف العقول اقتباس و نقل شده است.