بازگشت

بارور شدن درخت


در سفر بازگشت امام جواد(ع) از بغداد به مدينه، گروهي از مردم براي خداحافظي، امام را تا خارج شهر بدرقه كردند، هنگام نماز مغرب به محلي كه مسجد قديمي داشت رسيدند، امام به آن مسجد رفت تا نماز بخواند، در حياط مسجد درخت سدري بود كه تا آن زمان ميوه نداده بود. آن حضرت آبي خواست و در كنار آن درخت وضو گرفت و نماز را به جماعت اقامه كرد و پس از نماز سجده شكر بجا آورد. آنگاه با مردم خداحافظي كرد و رفت. فرداي آن شب درخت به بار نشست و ميوه خوبي داد مردم از اين موضوع بسيار تعجب كردند. از مرحوم شيخ مفيد نقل كرده اند كه سالها بعد خود اين درخت را ديده و از ميوه آن خورده است.

***

1. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، ج4، ص390؛ شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص278؛ فتال نيشابوري، همان، ص241و242.