بازگشت

موسي بن عمربن بزيع


وي از اصحاب امام جواد و سپس امام هادي عليهماالسلام بود و نزد شيعيان فردي مورد اعتماد شناخته مي شده است موسي از موالي منصور خليفه عباسي و عموزاده محمدبن اسماعيل بن بزيع بود.
3ـ احمد بن عبدالله كوفي از اصحاب امام جواد عليه السلام.
4ـ ابوسكينه كوفي از اصحاب امام جواد عليه السلام

***