بازگشت

خيران خادم


خيران خادم، راوي امامي قرن دوم و سوم هجري كه خدمتكار امام رضا عليه السلام و وكيل امام جواد و هادي عليهما السلام بود. بزرگاني چون شيخ الطائفه طوسي، او را توثيق كرده اند. با توجه به يكي از مكاتبات امام هادي عليه السلام با خيران خادم، رجاليون معاصر مقام او را فراتر از وكالت ذكر كرده اند. افرادي چون علي بن مهزيار اهوازي و ابوسعيد سهل بن زياد رازي از وي نقل روايت كرده اند.[1]

نسب


از نسب و كنيه اش در كتب رجالي ياد نشده است.[2] لقب او اسباطي[3] و قراطيسي[4] است. ظاهراً قارطيسي محرّف فراطيسي است، چنان كه بنابر گزارش مسعودي[5] خيران خادمِ فراطيس، مادر واثق بالله خليفه عباسي (حكـ: 227-232) - بوده و از اين رو به فراطيسي شهرت داشته است.[6]
مصاحبت با ائمه(ع)
خيران خدمتكار امام رضا عليه السلام[7] و وكيل امام جواد و امام هادي عليهما السلام بود.[8]

وثاقت


طوسي[9] او را توثيق كرده و ابن شهر آشوب[10] وي را از اصحاب موثق امام هادي عليه السلام شمرده است. وي مناسبات نزديكي با امامان شيعه داشت و مورد اعتماد و تاييد آنان بود، چنان كه امام هادي عليه السلام در يكي از مكاتبات، نظر او را با رأي خود يكسان دانسته و اطاعت از او را همچون اطاعت از خود شمرده است.[11]

در نظر معاصرين

رجاليان معاصر اين تعبير را فراتر از وكالت و دالّ بر وثاقت و جلالت قدر وي دانسته اند.[12]

نامه به امام

آنچه از روايات فقهي او در دست است، مكاتبه اي است با يكي از امامان دربار حكم نماز با لباس آلوده به خمر يا گوشت خوك.[13] فقها و رجاليون معاصر احتمال داده اند اين نامه براي امام صادق عليه السلام فرستاده شده باشد و چون بعيد است خيران زمان آن امام را درك كرده باشد، در استناد اين نامه به او ترديد كرده اند.[14]

همراهي با امام هادي(ع)

علاوه بر اين روايت، از مصاحبت هاي او با امام هادي عليه السلام و پيش گويي آن حضرت دربار برخي وقايع و همچنين احترام و تواضع خيران در برابر آن حضرت رواياتي در دست است.[15]
همچنين رواياتي در نص بر امامت امام جواد و امام هادي عليهما السلام به واسط خيراني، كه احتمال داده اند پسر او باشد، [16] از خيران نقل شده است.[17]

تأليف

وي كتابي نيز داشته كه محمد بن عيسي عُبَيدي، از اصحاب امام هادي و امام عسكري عليهما السلام، آن را نقل كرده است.[18]

روايت كنندگان از او

اين افراد از وي نقل روايت كرده اند:[19]
حسن بن علي وشاء بغدادي
حسين بن محمد بن عمران اشعري
علي بن مهزيار اهوازي
ابوسعيد سهل بن زياد رازي

***

1. منبع مقاله: دانشنام جهان اسلام، ج16، مقال « خيران خادم »، نوشت سيد علي آقايي، ص613.
2. قس ابن بابويه، كتاب الخصال، ج2، ص564: خيران بن داهر؛ طوسي، 1415، ص386: خيران بن اسحاق؛ نيز ركـ: زنجاني، كتاب الجامع في الرجال، ص734؛ موحد ابطحي، تهذيب المقال، ج5، صص427- 429، كه احتمال داده اند همان خيران خادم باشند.
3. كليني، كافي، ج1، ص498؛ قس زنجاني، كتاب الجامع في الرجال، ص734: ساباطي.
4. كشي، اختيار معرفة الرجال، ص608- 609؛ قس شوشتري، ج4، ص224، كه آن را محرّف اسباطي دانسته‍.
5. مسعودي، اثبات الوصية، ص232.
6. قس كليني، كافي، ج1، ص498؛ مفيد، الارشاد، ج2، ص301.
7. نجاشي، رجال، ص155.
8. برقي، رجال، ص58؛ كليني، كافي، ج1، ص324؛ طوسي، 1415، ص386.
9. طوسي، رجال، ص386)
10. ابن شهر آشوب، مناقب، ج4، ص402.
11. كشي، اختيار معرفة الرجال، ص611.
12. ركـ: مامقاني، تنقيح المقال، ج26، ص84؛ خويي، معجم رجال الحديث، ج7، ص85.
13. ركـ: كليني، كافي، ج3، ص405؛ طوسي، تهذيب الاحكام، ج1، ص279، ج2، صص358- 359.
14. ركـ: بحراني، الحدائق الناضرة، ج5، ص100؛ خويي، معجم رجال الحديث، ج7، ص86.
15. ركـ: كشي، اختيار معرفة الرجال، صص610- 611؛ كليني، كافي، ج1، ص498.
16. ركـ: شوشتري، ج12، ص32؛ خويي، معجم رجال الحديث، ج23، ص94.
17. كليني، كافي، ج1، صص322، 324، 384؛ مفيد، الارشاد، ج2، صص275، 279، 298- 299.
18. نجاشي، رجال، همانجا.
19. ركـ: خويي، معجم رجال الحديث، ج7، ص85؛ موحد ابطحي، تهذيب المقال، ج5، ص430.