عبارت قسمت
تعداد كل:7

رديف عنوان  
  1   آسمان از سر خورشيد تو خواب افتاده  
  2   باز عنايت خدا شامل اهل راز شد  
  3   در توسل شبّر و شبير را با ما بخوان  
  4   در چهله گرفتن اثري بهتر از اين نيست  
  5   شاد شاديم مثل آقامان  
  6   عين عدم هستيم و با آنان وجوديم  
  7   قسم به آنكه به گنجشك بال و پر داده