عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:82

رديف عنوان
  51   ابوسلمه مي گويد  
  52   علي بن مهزيار كه از شاگردان برجسته ي امام جواد است  
  53   حسن بن علي، مردي است از شيعيان امام جواد  
  54   صبح امروز اتفاق غريبي رخ داد،اسماعيل، پسر عباس هاشمي مي گويد  
  55   قاسم پسر محسن مي گويد  
  56   داوود پسر قاسم جعفري مي گويد  
  57   راوي اين واقعه ي شگفت انگيز، مردي است از سادات مدينه  
  58   احمد بن علي سرخسي مي گويد  
  59   اسحاق فرزند اسماعيل ملقب به ابويعقوب مي گويد  
  60   راوي اين قصه علي بن خالد است  
  61   ابراهيم، فرزند سعيد مي گويد  
  62   عماره فرزند زيد مي گويد  
  63   عمران بن محمد اشعري مي گويد  
  64   احمد حضرمي مي گويد  
  65   روايتگران اين قصه، جمعي از مردم كوفه اند و نيز شيخ مفيد و ابن شهر آشوب  
  66   محمد بن وليد كرماني مي گويد  
  67   ابن ابي داود  
  68   ابن ابي داوود مي گويد  
  69   مورخين، كيفيت شهادت امام ما، جواد را سه گونه روايت كرده اند  
  70   شهادت امام جواد (ع)  
  71   خوردن زهر  
  72   عبدالعظيم حسني مي گويد  
  73   محمد بن احمد بن يحيي مي گويد  
  74   اين متن نامه ي امام ما، جواد به علي بن مهزيار اهوازي است  
  75   متن نامه ي ديگري است از امام ما، جواد به علي بن مهزيار اهوازي  
  76   آنها كه امام ما، جواد را ديده اند گفته اند كه حضرتش  
  77   در تذكرةالائمه آمده است كه اسم امام ما  
  78   كنيه هاي امام  
  79   لقبهاي امام  
  80   زيارتنامه  
  81   صلوات بر امام جواد  
  82   فرموده هاي امام جواد