عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   تاريخ ولادت با سعادت و اسم و لقب و كنيت امام  
  2   شهادت و بعضي از احوال آن حضرت