بازگشت

كليم پسر عمران مي گويد


نگران بودم براي تداوم امامت پس از ثامن الحجج، به خصوص كه چندين سال از ازدواج هشتمين امام گذشته بود و خداوند به ايشان فرزندي نداده بود.

خدمت امام علي بن موسي الرضا رسيدم و عرضه داشتم: «دعا كن كه خداوند متعال به شما فرزندي عنايت فرمايد.»

امام با لحني اطمينان بخش فرمود: «خداوند به من پسري كرامت خواهد فرمود كه وارث امامت من خواهد بود.» [1] .[ صفحه 12]
پاورقي

[1] منتهي الامال - جلد دوم - صفحه ي 430.