بازگشت

يزيد بن سليط يكي از شاگردان برجسته ي امام كاظم است


او مي گويد:

در راهي بين مدينه و مكه با امام كاظم ديدار كردم و از نايب او پرسيدم.

امام كاظم فرمود: «مرا در اين سال دستگير مي كنند و امر امامت پس از من با علي بن موسي الرضا است.»

سپس فرمود: «به پسرم (حضرت رضا) بشارت بده كه به زودي داراي پسري امين، مورد اعتماد و مبارك (امام جواد) خواهد شد.»

و او به تو خواهد گفت كه مرا در اينجا ملاقات كرده اي.

در آن هنگام به او بگو كه مادر آن پسر (امام جواد) كنيزي از خاندان ماريه ي قبطيه، همسر رسول خدا و مادر ابراهيم است.

اگر توانستي سلام مرا به آن زن (خيزران) برسان. [1] .[ صفحه 11]
پاورقي

[1] اصول كافي - جلد 1 - صفحه ي 315.