بازگشت

احمد بن حديد مي گويد


براي انجام مناسك حج عازم مكه بوديم، راهزنان در ميانه ي راه به ما حمله كردند و آنچه داشتيم به غارت بردند.

به مدينه كه رسيديم، من در كوچه اي اتفاقا به امام جواد برخوردم. امام مرا به منزل دعوت كردند و از حال و روزم پرسيدند.

در ميان گفتگو به ماجراي راهزنان و بردن اموال دوستان اشاره كردم. وقت خداحافظي امام فرمان دادند كه برايم لباس و مقداري پول بياورند و فرمودند: «پولها را ميان دوستان تقسيم كن، به همان اندازه اي كه دزد از آنها برده است.»

من از امام تشكر و خداحافظي كردم و به هنگام تقسيم پول ميان دوستان ديدم كه امام دقيقا به همان اندازه اي مرحمت كرده اند كه راهزنان به يغما برده اند. [1] .[ صفحه 90]
پاورقي

[1] بحارالانوار - جلد 50 - صفحه ي 44.