بازگشت

عمر بن فرج رخجي مي گويد


به حضرت جواد گفتم: «ما در كنار دجله بوديم. شيعيان تو ادعا كردند كه تو وزن آب دجله را هم مي داني.»

امام ما جواد فرمود: «آيا خداوند قادر نيست اين علم را به پشه اي از موجودات خود تفويض كند؟!»

گفتم: «چرا. قادر است.»

امام ما، جواد فرمود: «من نزد خداوند متعال، از پشه گرامي ترم.» [1] .[ صفحه 47]
پاورقي

[1] بحارالانوار - جلد 50 - صفحه ي 100

عيون المعجزات - صفحه ي 113.