بازگشت

حسن بن علي وشاء از شاگردان حضرت امام رضا است كه محضر امام جواد را هم درك كرده اس


حسن بن علي وشاء از شاگردان حضرت امام رضا است كه محضر امام جواد را هم درك كرده است
او مي گويد

من سالها آرزومند داشتن پيراهني از امام رضا بودم، اما امام به شهادت رسيد و من به اين آرزو نرسيدم.

روزي براي زيارت امام جواد به روستاي «صريا» در نزديكي مدينه رفتم و در راه با خودم فكر كردم پيراهن امام رضا را از ايشان طلب كنم.

ديدار انجام شد و من موفق به طرح آرزويم نشدم. امام جواد فرمودند همين جا بمان و رفتند.

من ماندم و دقايقي بعد فرستاده اي از جانب امام جواد آمد با پيراهني در دست. پيراهن را به من داد با اين پيام امام كه:

اين پيراهن از پيراهنهاي پدرم امام رضا است كه با آن نماز مي خواند. [1] .[ صفحه 42]
پاورقي

[1] الخرائج و الجرايح - قطب راوندي - صفحه ي 345.