بازگشت

امام ما، جواد فرمود


من زار ابي فله الجنة

هر كه پدرم - امام رضا - را زيارت كند، پاداش او بهشت است. [1] .[ صفحه 33]
پاورقي

[1] كامل الزيارات - صفحه ي 303.